top of page
Klippor och en fyr

KBT

Kännetecknande för kognitiv beteendeterapi, KBT, är att klient och terapeut tillsammans arbetar aktivt för att försöka förändra klientens problem. Klienten bidrar med sin kunskap om de egna svårigheterna, sitt engagemang och sin motivation till förbättring och jag som psykoterapeut bidrar med min kompetens och mitt stöd till klienten under arbetets gång. Begreppet KBT anger att tonvikten ligger på samspelet mellan individen och omgivningen, här och nu. Ett centralt antagande är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar, och vice versa. En kartläggning av vad som utlöst problemen och vad som underhåller dem görs med hjälp av en så kallad beteendeanalys. Denna utmynnar i en behandlingsplan som provas och utvärderas under behandlingens gång. Hemuppgifter är en viktig del av behandlingen, där nya förhållningssätt testas och följs upp.

Inom paraplybegreppet KBT ryms en mängd olika metoder och tekniker. I de nyare formerna av KBT, de så kallade tredje vågens KBT ingår bland annat ACT (Acceptence and comittment therapy) och CFT (Compassionfokuserad terapi). ACT betonar betydelsen av att komma i kontakt med vad som är viktigt för den enskilda personen för att leva ett meningsfullt liv och att agera i enlighet med dessa värden. Att lära sig att förhålla sig till de hinder som står i vägen för att leva i enligt med värdena är centralt i ACT. CFT är en behandlingsmetod med fokus på att utveckla ett varmare och vänligare förhållningssätt till sig själv. I terapin tränar man upp en styrka för att kunna tolerera obehag, en förståelse för sina svårigheter och en motivation till förändring. 

Schematerapi som beskrivs under en egen flik är också en form av KBT som är anpassad för långvariga problem. Schematerapi integrerar KBT med anknytningsteori, dynamisk terapi och lägger större tonvikt på den terapeutiska alliansen. I schematerapi används också tekniker från ACT och CFT. 

"Det har känts tryggt och jag har känt mig lyssnad på i terapin. Jag har blivit bemött med mycket värme och proffsighet. Jag har fått göra många olika övningar som har varit hjälpsamma och där jag snabbt kommit i kontakt med det som skavt hos mig. Det har gjort det hela tydligare för mig. Det har passat mig att både få använda kroppen i olika avslappningsövningar och även att jag fått teckna det vi jobbat med. Bilder som jag sen kunnat använda mig av som påminnelser till mig själv. Processen har varit tydlig och jag har känt tillit till den. Tack för att du lotsat mig igenom den här krävande tiden".

- Tidigare klient

bottom of page